Általános Szerződési Feltételek

Általános szerződési feltételek

A  Magic Air Group Kft. (továbbiakban: Eladó) jelen okiratban rögzített általános értékesítési (eladási) és szállítási feltételei (a továbbiakban ÁSZF) – egyedi szerződésben rögzített eltérő megállapodás hiányában – irányadók az általa forgalmazott valamennyi termék ill.szolgáltatás üzletben és honlapon történő értékesítése, illetve e körben üzlethelyiségen kívül és távollévők között megkötött szerződése vonatkozásában. A megrendelés a jelen okiratba foglalt ÁSZF Vevő általi elfogadását is jelenti egyúttal.

A honlapon szereplő termékek értékesítését, szállítását, számlázását a Magic Air Group kft. teljesíti.

A honlapon szereplő alkotások értékesítését, oktatások bonyolítását, számlázását, a Magic Art Studio, Kalászné Margittai Adrien ev. végzi.  A  Magic  Art Studio  szerződés alapján jogosult felhasználója a  www.magicairgroup.hu  honlapnak.
Felhasználónak (a továbbiakban: a „Felhasználó”) minősül minden olyan nagykorú természetes vagy  jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki a weboldalt felkeresi, terméket rendel,  ill. feliratkozik a weboldal hírlevelére.

Eladó továbbá kijelenti, hogy a Ptk. 6:78. § (2) bek. alapján az ÁSZF nem tartalmaz olyan feltételeket, amelyek a szokásos szerződési gyakorlattól, valamint a szerződésre vonatkozó rendelkezésektől lényegesen vagy a felek között korábban alkalmazott szerződés valamely kikötésétől eltérnek.

A Weboldal által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével, hírlevélre való feliratkozással a Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Felhasználási Feltételeket. A Felhasználási Feltételek ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Felhasználási Feltételek változásait nyomon követi. Amennyiben a Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételeket nem fogadja el, úgy nem jogosult a Weboldal használatára, illetve a Weboldal által kínált szolgáltatások igénybevételére. A Weboldal tulajdonosa és/vagy működtetője jogosult a jelen Felhasználási Feltételeket bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított Felhasználási Feltételek hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított Felhasználási Feltételek publikálásra kerültek a Weboldalon

A Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. A Weboldal tulajdonosa és/vagy működtetője, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Felhasználó Szolgáltatáshoz való hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni.

1. Honlap:

A weboldal harmadik személyek által üzemeltett weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhat. Az ilyen weboldalakon található tartalom nem feltétlenül áll az Adatkezelő (Eladó) befolyása alatt.

A weboldal egyes részei a Vevő azonosításának érdekében kisméretű adatfájlokat, ún. „cookie”-kat használ, amely a Vevő számítógépén tárolódik. A böngésző program segítségével beállítható, meggátolható a cookie-kal kapcsolatos tevékenység azzal, hogy cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy a honlap egyes szolgáltatásai nem használhatók.

A honlapon a látogatás rögzítése végett a látogatásra használt számítógép IP címe naplózásra kerül, mely adat tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál. A naplófájlban található adatok nem kerülnek összekapcsolásra egyéb személyes adatokkal, amely alapján Vevő személyesen azonosítható lenne.

Eladó nem felel azokért a hibákért, kimaradásokért vagy műszaki nehézségekért, amelyek a honlap használata, elérése közben felmerülhetnek.

Vevő hibabejelentése, illetve Eladó által észlelt hiányosság esetén Eladó mindent megtesz a hiba lehető legrövidebb időn belül történő elhárítása érdekében.

Eladó jogosult honlaphoz történő hozzáférés korlátozására a szükséges a javítások és karbantartások elvégzése, illetve a rendszer fejlesztése vagy új rendszerelemek bevezetése érdekében.

Megfelelő – honlapon történt – tájékoztatást követően az Eladó jogosult a szolgáltatást beszüntetni azzal, hogy a visszaigazolt megrendelések teljesítésre kerülnek.

A honlap tartalma kizárólag tájékoztató jellegű és az az Eladó szellemi tulajdonát képezi, mely az Eladó előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen formában nem használható fel.

A megállapított termék árak magyar forintban értendőek és az ÁFA-t, tartalmazzák.  Vevő által összeállított konszignációk megfelelőségéért, a termék kiválasztásáért, a mennyiség és fajta helyes meghatározásáért az Eladó felelősséget nem vállal.

2. A Magic Art Studio a honlap szerződött és jogosult használója, közösségi  alkotói élményt biztosít,  melynek során Felhasználó a Magic Art Studio asszisztensének  segítségével, iránymutatásával egy festményt , grafikát, ékszert, tűzzománc , vagy más alkotást készít el. A Weboldalon több esemény és ahhoz rendelve az eseményen készülő festmény vagy alkotások képe megtalálható, ezeket a weboldal működtetője határozza meg.

A festmények, grafikák,  ékszerek, tűzzománcok stb.  melyek a Weboldalon megtalálhatóak, a Magic Art Studio számára lettek készítve, azokat szerzői jogok védik. Jogszerűtlen azokat a tulajdonos engedélye nélkül másolni, sokszorosítani, felhasználni.

A regisztráció törlése nem érinti az ÁSZF azon rendelkezéseit, amelyek természetüknél fogva ezt követően is hatályban maradnak.

3. Megrendelés és visszaigazolás:

A regisztrált Vevő a kiválasztott terméket vagy szolgáltatást a honlapon keresztül az adott terméket vagy szolgáltatást feltüntető egyéb releváns információkat (különösen elérhetőség, ár, szállítási idő, panasz bejelentés) tartalmazó felületén kialakított menüpontok kiválasztásával, valamint egyéb szükséges adatok (fizetési mód, számlaigény, átvételi mód) megadásával tudja megrendelni. Eladó visszaigazolást küld a Vevő részére, amely tartalmazza a kiválasztott termék(ek), szolgáltatások megnevezését, árát, a fizetési módot, valamint a szállítási vagy átvételi időszakot. Vevő a sikeres megrendelést nem módosíthatja, annak törlésére kizárólag az Eladó jogosult.

A felek között a szerződés a jelen ÁSZF szerint, a megrendelés visszaigazolásával jön létre.

Az így létrejött szerződésnek megfelelően Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt terméket vagy szolgáltatást a honlapon feltüntetett áron, a megrendelt mennyiségben, a megjelölt szállítási címen vagy üzlethelyiségben, a visszaigazolás szerinti teljesítési időszakban (napszak) átveszi  és igénybe veszi, a vételárat a választott fizetési mód szerint megfizeti. Eladó vállalja a megrendelt és visszaigazolt termék(ek) , szolgáltatásokat Vevő által megjelölt címen vagy üzlethelyiségben a visszaigazolás szerinti időszakban teljesíti  a vételár megfizetéséről a bizonylat (nyugta, számla) kiállítását.

4. Fizetési feltételek:

A termék, vagy szolgáltatás vételára banki átutalással történő teljesítéssel, illetve készpénzes fizetéssel  teljesíthető. A termék, vagy szolgáltatás megrendelése során a Vevő köteles a fizetési módot megjelölni.

A vételár megfizetéséről a termék átadásával, vagy a szolgáltatás igénybevételével egyidejűleg bizonylat (nyugta, számla) kerül kiállításra.

5. Teljesítés termék megrendelése esetén:

A megrendelt és visszaigazolt termék átadása a Vevő által a megadott szállítási címen, a szolgáltatás a szolgáltató által megjelölt helyszínen történik a visszaigazolás szerinti időszakban.
,
Termékek értékesítésekor az Eladó értesítést hagy, illetve értesítést küld a Vevőnek, amennyiben az átadást az Eladó a szállítási címen megkísérelte.

Vevő elfogadja, hogy a visszaigazolásban jelölt teljesítési időszak nem kötelező érvényű, az a teljesítés várható idejére vonatkozó információ.

Az eladói teljesítés szerződésszerű, ha:

a- szállítási címen történő teljesítés esetén a visszaigazolás szerinti időszakban a terméket a Vevőnek átadta és erről szállítói bizonylat készül.

Vevő az átadás időpontjában köteles a terméket megvizsgálni. Az átvizsgálás elmulasztásából, illetve a nem megfelelően rögzített, szerződésszegésre alapított kifogásból eredően az Eladót felelősség nem terheli.

A Vevő által megjelölt személyt az Eladó minden esetben köteles vizsgálat nélkül a Vevő jogszerű képviselőjének tekinteni.

A teljesítés helyén a termék átvételével a kárveszély átszáll a Vevőre.

A felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jogszabályi rendelkezés vagy a felek megállapodása értelmében az Eladó a szerződés tárgyát képező termékhez termékleírást, műszaki dokumentációt illetve használati útmutatót, stb. köteles biztosítani, úgy a felek a nyomtatott írásos dokumentációval egyenértékűként fogadják el az elektronikus formában a Vevő rendelkezésére bocsátott termékleírást, műszaki dokumentációt, használati útmutatót, stb. is.

6. SZÁLLÍTÁS

SZÁLLÍTÁSI CÍM

Szállítási címként szerepelhet a lakás, vagy akár a munkahely címe is, azaz Magyarország területén bármilyen szállítási cím megadható. A szállítási cím eltérhet a számlázási címtől is. Szállítási címként azt a címet érdemes megjelölni, ahol a vevő nagy valószínűséggel tartózkodik a szállítás várható időpontjában.

Szerződésszegés, elállás:

Amennyiben a Vevő érdekkörében felmerült okból a termék átvételére megrendelés szerinti címen a szállítási időszak napján nem kerül sor, illetve ÁSZF szerinti kötelezettségét megszegi, úgy Eladó jogosult a szerződéstől elállni és a terméket vissza-, illetve megtartani és Vevő köteles Eladó felhívására, annak valamennyi ésszerű és igazolt költségét, kárát megfizetni.

Az Eladó indokolt esetben beszámításra jogosult.

Eladó a termék tárolásra nem köteles, tárolást nem vállal.

Vevő érdekkörében felmerülő okból át nem vett termék tekintetében ismételt kiszállítás esetén az ismételt kiszállítás költségeit Eladó jogosult a Vevőre terhelni.

7. Hírlevél

A Weboldal használatának során az üzemeltető lehetőséget nyújt Hírlevélre történő feliratkozásra a Magic Air Group  és Magic Art Studio aktivitásával kapcsolatos információkról, lehetőségekről, hírekről, akciókról, újdonságokról történő folyamatos tájékoztatás biztosítása érdekében.

A Hírlevél-szolgáltatás igénybevétele illetőleg az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.

A weboldal üzemeltetője , a Felhasználó által megadott adatokról nyilvántartást vezet. A nyilvántartásban rögzített adatok harmadik fél számára kizárólag az érintett Felhasználó előzetes hozzájárulásával adhatók át.

A Felhasználó az adatainak megadásával felhatalmazza a Szolgáltatót, hogy a hozzájárulása visszavonásáig ezen adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

A Felhasználó a Hírlevél-szolgáltatásról korlátozás és indokolás nélkül bármikor, ingyenesen leiratkozhat. Ebben az esetben a Szolgáltató az általa vezetett nyilvántartásból haladéktalanul  törli a Felhasználó adatait. A Felhasználó a visszavonó nyilatkozatot megteheti a Hírlevélben található leiratkozó linkre kattintva.

8. Közösségi oldalak

A Weboldalt lehetősége van a Felhasználónak a Facebook, Pinterest, YouTube vagy Instagram fiókjával összekötni. Amennyiben Felhasználó él ezzel a lehetőséggel, úgy részese lesz a Magic Air Group   közösségének, az adott külső oldalon is így felkerülhetnek az  események dokumentált anyagai (pl. fényképek, az elkészült festmények, grafikák, alkotások az esemény videója stb.) a közösségi oldalakra is, ahol Felhasználó beazonosítható lesz. Ismerősei, barátai látni fogják, hogy a Magic Air Group közösség része.

A Magic Air Group és a Magic Art Studio eseményeiről kép- és hangfelvétel készülhet, melyeket a Magic Air Group  marketing célokra használhat. Amennyiben Felhasználó nem szeretné, hogy a róla készült felvételeket Magic Air Group felhasználja, úgy azt jelezze a honlap üzemeltetőjének.

 1. ADATVÉDELMI NYILATKOZATA Magic Air Group Kft ,mint (Eladó) (székhely: 2462 Martonvásár Budai út 5 / az internetes honlap látogatóinak (Vásárlók) adatait kezeli. Az adatok kezelésével összefüggésben az Eladó ezúton tájékoztatja a Vevőket, hogy az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

  Az Eladó tiszteletben tartja a honlap látogatóinak személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

  A Vevő a belépéskor és a honlap használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

  .

  10. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

  Az Eladó általi adatkezelésekre a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról 2011. július 11-én az Országgyűlés elfogadta a 2011. évi CXII. törvényt az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, amely szerint a A vásárlók önkéntes hozzájárulása alapján, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást a Vevő az egyes adatkezelések tekintetében a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

  11. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

  Magic Air Group kft   / székhely  : 2462   Martonvásár  Budai út 5  /

  Tekintettel arra, hogy az adatkezelés az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló felhasználókra vonatkozik, így a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény (2011. évi CXII.) értelmező rendelkezései alapján az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele nem szükséges.

  12. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

  A regisztrációs folyamat során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció, vásárló általi törlésére, valamint az eladó általi törlésére bármikor, az Általános Szerződési Feltételekben rögzített esetben és módon kerülhet sor.

  A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

  Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a webáruházban történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

  13. A KEZELT ADATOK KÖRE

  Regisztráció. A regisztráció során a tartósan kapcsolatban kívánó személyeknek, viszonteladóknak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

  e-mail cím,

  jelszó,

  teljes név,

  számlázási cím (irányítószám, település, utca, házszám),

  szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),

  ország,

  telefonszám, szállítás estén , esetleg más elérhetőség

  e-mail cím a megrendelt termék átvételére más személy megbízása esetén.

  A Vevő, a regisztrációt követően nem kötelező jelleggel további adatokat is megadhat, amennyiben az Eladó által nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez, elősegítéséhez szükséges.

  ,
  14. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

  Az adatokat elsődlegesen az Eladó illetve az Eladó belső munkatársai jogosultak megismerni, akik ezeket az adatokat a megrendelés teljesítése  érdekében ismerik meg, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személy részére nem adják át.

  Az informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében az Eladó körébe tartozók ismerhetik meg (pl. webmester, könyvelő, fuvarozó vállalat). Az Eladó az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

  A fentieken túl a Vevőre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, (pl. törvényben feljogosított hatóság megkeresése esetén) illetve a Vevő hozzájárulása alapján kerülhet sor.

  15. ADATBIZTONSÁG

  Az Eladó minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Vevők által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során.

  A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.

  16. E-MAIL CÍMEK FELHASZNÁLÁSA

  Az Eladó kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.

  Az e-mail címek kezelése elsősorban a Vevő azonosítását, a megrendelések teljesítése (ideértve pl. a termékek, szolgáltatások árának megfizetésére figyelmeztető automatikus e-mail üzenetek küldését), szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

  Az Eladó által nyújtott szolgáltatások vagy az Általános Szerződési Feltételek változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint az Eladó egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást az Eladó bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére. Az ilyen “értesítési listáról” nem lehet leiratkozni, ezen értesítéseket azonban az Eladó nem használja reklámozási célra.

  A Vevő által megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot tartalmazó leveleket az Eladó csak a Vevő kifejezett hozzájárulásával, hírlevélre történő feliratkozással, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld.

  17. adattovábbítás

A szolgáltató, mint adatkezelő, jogosult és köteles minden olyan  általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adat továbbítása, valamint az ebből származó következmények miatt a Szolgáltató nem tehető felelőssé.

18. adatkezelési szabályzat módosítása

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen szabályzatot – előzetes értesítés mellett – egyoldalúan módosítsa. Minden Felhasználó tudomásul veszi, hogy az értesítést követő használattal automatikusan elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

19 . Egyéb rendelkezések

Trvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 66.§ [1] bekezdés d] pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15.cikk [1] bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva rendelte el: A Kormány 45/2014.[II.26] Korm.rendelete a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól és a a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendeletről.

20. Egyéb rendelkezések

Jogorvoslati  lehetőséggel, panasszal az az Adatvédelmi Biztos Irodájánál lehet élni.

Budapest 1051 Nádor u 22

Postacím : 1387 Bp. Pf : 40

MEGOSZTÁS:Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestTweet about this on TwitterEmail this to someone